انتشار : شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ - ۰:۳۱

نام و معانی اسامی ترکی دخترانه

در اینجا گلچینی از اسامی و نامهای ترکی دخترانه جمع آوری شده است.

آچالیا: نام گلی است
آچقین گول : گل شکفته شده
آچیق گول : غنچه یا گل شکفته شده
آدیگول : نام مانندگل ، معادل گُلنام در فارسی
آسلیم : مفید،دارای خیر
آغان : شهاب آسمانی، زبانه آتش
آغ بنیز: سفید چهره /در آذری رایج نیست
آغجاقیز: دخترسپید روی
آغجاگول : همچو گل سفید
آک ایپک : ابریشم سفید
آک چیچَک : گل سپید
آکچین : پاکدامن،آبرومند
آک ییلدیز: ستاره درخشان( اولدوز نیز به معنی ستاره است.)
آلا گؤز: چشم درشت و آبی رنگ / معادل شَهلاء در عربی
آلانور : نور درخشان،برّاق
آلتینای : ماه زرین
آلتینلی : زرین
آلتین یار : یار طلایی
آل چیچک : گل سرخ
آچیق گون : روز صاف و روشن
آغجا : سفید روی
آک بوداک : شاخه درختی که سپید رنگ است، بوته سفید
آکمان : سفید، بی گناه
آلتین : طلا / در آذری رایج نیست. در آذری قِزِل به معنی طلا است .
آل کیم : رنگین کمان
آلگون : آفتاب سرخ
آلنار : انارسرخ
آمول: شکیبا،با ادب
آناک : خاطره،هدیه
آناگول : گل مادر(منظور ازگل فرزند دختر است)همچو گل
آنایار : یار مادر
آنداچ : خاطره ،یادگار
آنلیک : فهمیده،عقل
آنناک : یادگار،خاطره
آنی: خاطره،به یادآوردن
آی بن : آفریده همچون ماه
آی بنیز: ماه روی / معادل ماهرخ در فارسی
آی پار : درخشنده همچو ماه
آیپارا : ماه نو، هلال ماه
آی پری : زیبا مانند ماه
آیتاج : تاج همچو ماه
آیتار : مژده دهنده/ معادل بشّار در عربی
آیتارشن : پیک شادی
آیجان : دختری که روانش به پاکی ماه است
آی چیچک : گل آفتابگردان/ معادل گُل آفتاو در کردی جنوبی
آیدا : در ماه
آیداشن : شادی در ماه
آیداگول : گل ماه
آیدان : از ماه آمده ، همانند ماه
آی دینچ : پابرجا چون ماه برّاق،درخشان
آی سِئو : دوست داشتنی مانند ماه
آیسان : مثل ماه / معادل مَهوَش و مَهسا در فارسی
آی سَل : پرتو مانند ماه
آی سَن : تو ماه هستی
آیسودا : ماه در آب
آی سون : هدیه ماه ، معادل مَهداد در فارسی
آی سونا : زیباروی متعلق به ماه
آی سوی : از نسل ماه
آی سین : مثل ماه هستی
آیشان : شناخته شده چون ماه
آیشن : مثل ماه صاف ودوست داشتنی
آی فَر : سفید مثل ماه
آی قاش : دارای ابروانی همچون هلال ماه
آی قیز: دختر ماه
آی گول : گل ماه،زیبا همانند ماه
آیلا :ن ور اطراف ماه/ معادل هاله
آیلار : ماه ها
آیلان : همراه ماه،شبیه به ماه
آیلین : هاله ماه
آیمان : انسانِ ماه، زیبا چون ماه
آیمان : مثل ماه
آیناز : معادل مهناز
آی نور : نور ماه/ معادل مهشید در فارسی
آی نیسه : دختری که چون ماه زیبا باشد
ائتناز :نازکن/ معادل نازاره در کردی جنوبی
ائل آی :ماه ایل،زیباروی ایل
ائلبالی :شیرین وعسل ایل
ائل بَزَر : زیبا روی ایل
ائلتاج :تاج ایل ،مورد احترام طایفه
أ رکانا :آزاد
أرگم :نازنین من
أرگول :همانند گل
أرمغان :هدیه،تحفه
اود آنا :مادر آتش
اود دنیز: دریای آتش
اودشَن :شاد آتشین
اوروز:بخت ،خوشبخت،ماه روزه داری
اوستون :بهتر
اوسلو:صاحب کمال
اوغور :موفقیّت ،بخت
اوغورلو :فرخنده فال
اوکای :آفرین
اولدوز:ستاره
اولکَر:هفت ستاره خوشه پروین/ معادل ثریا در عربی
اولگون :رنگ آبی،به رنگ آب
اوماچ :امید،مقصد ،آرزو
اونای :شریف، نامدار
اونسال :بسیارمشهور
اونلو : پرآوازه،جذّاب
ایپَک : ابریشم/ معادل سُندُس و اِستَبرَق در عربی و فارسی
ایپک تن :دارای پیکری لطیف مثل ابریشم
ایزگی :باهوش و دادگر
ایشیلار : درخشنده ، روشنایی ها
ایشیلاک :تابنده،دارای درخشش
ایشین :پرتو
ایشین سو :درخشش آب
ایلدیر:روشنایی ،برق زدن ،درخشش
ایلک آی :ماه نو ،ماه هلال
ایلک ایز:اولین نشانه
ایلکناز:اولین ناز (اولین دختر خانواده )
ایلگی :مناسب،ارتباط ووابستگی،کنجکاوی
ایلمَن :وابسته به ایل وطایفه
اینجی :مروارید،بسیار تابنده
اٶز آیتان : شبیه به شفق
اٶز آیسان :مانند ماه/ معادل مهسا و مهوش در فارسی
اٶزبال : عسل اصل
اٶزبیل : باسواد ، فهمیده
اٶز پینار: آب حیات
اٶز جان : محبوب
اٶز دَش: کاملاً یکسان
اٶز گو : ویژه
اٶزگونَش:نظیرخورشید
اٶزَل :چیره دست ،مخصوص
اٶزلَم :در شوق دیدار کسی یا چیزی بودن،حسرت،آرزو
اٶزن : توجه و اعتنای جدی
اٶزیورت :سرزمین مادری،میهن،ایل
اٶکه :تیزفهم ،باهوش
اٶگه : عاقل
اٶن ایز:اوّلین اثر،نخستین راه
اٶوگول : سزاوار ستایش

باخیش : نگاه
بادام گؤز :چشم بادامی
بال سان :شیرین همانند عسل،متعلق به عسل
باللی: شیرین ولذّت بخش همانند عسل
بایاز :دراصل بیاض است و ریشه عربی دارد .یعنی : سفید ، سفیدی
بَدیز:زیبا
بَگَنچ :خوشایند
بَلگَن :شایسته ،لایق ،سزاوار
بَلگَین :واضح،بارز
بَن شَن :من خوشبخت هستم ، من شادم/ در آذری رایج نیست
بَن گول :گل خالدار
بَنگین :دائمی ،جاویدان/ معادل آزرمیدخت در فارسی و خالده در عربی
بَن لی:دارای خال/ تقریباً معادل شَیماء یا شیما در عربی و فارسی
بَنیجه : جاودان و همیشگی/ معادل آزرمیدخت در فارسی و خالده در عربی
بیرجه :تک ،یگانه ،یکی
بیرسَن :آنکه یکی باشد،یکّه و تنها ، تو یکه و تنهایی
بیر گول :گل بی مثل ومانند
بیلگین :صاحب دانش

پارلا :بدرخش
پارلار :نور می افشاند ،می درخشد
پارلاش : درخشندگی
پارلاک :نورافشان ، تابناک
پَک اؤز :دارای صبر
پینار:چشمه ،چشمۀ جوشان آب

تئللی :دختری با گیسوان بلند
تئل نار:زیبارویی که موهایش درخشان چون آتش است
تئلناز:دختری با گیسوی ناز
تئل نور :دارای موهای شفاف و برّاق
تابراک :سرزنده ،زرنگ
تاتلی :بامزه
تاچلی:تاج بر سر
تارو :به حالت ظریف درآورنده
تاریم :چادر ،خانه
تان آک :سرخی افق
تان آل :نظیرشفق ، شگفت انگیز
تان زَر:طلای شگفت انگیز
تان سو :خارق العاده ، شگفت انگیز
تان گول:گلی که صبح زود بشکفد ،گل صبحگاهی
تایسیز :بی همتا
تَرنیسه :دختر جوان وبا طراوت
تَک آی :ماه یگانه
تَکسین :یکی یکدانه/ معادل وحیده و فریده در عربی و فارسی
تَگیر:ارزش
َتن آی :همانند ماه
توپاز :نوعی سنگ وقیمتی
تویقو(دویغو):احساس
توماقان :گل نیلوفر

جئیران/ جیران : غزال ،آهو
جان ایپک : دارای روان چون ابریشم
جان سِئل : زنده وجاندار
جان سونار:آن که جان فدای دوست کند.
جان سوی :از تبار نیاکانی نیک
جان شَن : خوشبخت
جَرَن/جَران :آهوی ماده

چئچئن: برازنده وخوشایند
چاقیر : شاهین تیز پرواز
چیچک :شکوفه ، گل
چیچک ناز:نازنین همانند گل
چیلَک : توت فرنگی
چیم ناز : بسیار ناز کننده خاتون:بانو

خانیم زَر: زر بانو

دادلی : خوشمزه ،بامزه
داغشَن : شادی کوهستان
دالغا:موج
دانشن :فجر شادی
دَنیز : دریا
دورا : قله کوه
دور تَکین : مانند مروارید ، دوست داشتنی
دوزگون : سالم
دوزلو: بانمک
دولقون : تمام و کامل
دویغو: قابلیت فهم
دیرلیک :آسایش ،آرامش وسازش
دیکمَن: نوک ،قلۀ کوه
دیلَک: آرزو وخواسته
دٶکمن : جذاب،برازنده و سزاوار
دٶنوش : برگشتن /به معنی پیشرفت هم می آید.

رشمه :روبانی برای زینت

َزرتکین :زر بانو
زَرخانیم :زربانو
زَرلی :زر پوش

ژاریک :درخشنده
ژالین : شعله
ژَمیس : میوه

سئچکین : شایان گزینش ،برگزیده
سئزال :دارای احساس و فهم
سئزَر: قادر به درک
سئل شن :سیل شادی
سئلناز : سیل ناز و کرشمه
سئودیم :علاقه مند شدم ،پسندیدم
سئوَر:دوست دارنده ،دوست داشتنی
سئوسای : احترام متقابل در عشق ورفیق
سئوشن : شادی را دوست بدار
سئوکال : دوست داشتنی باش و زندگی کن
سئوگی :احساس دوستی
سئوَن :دلباخته
سئوناز:دوستدار ناز
سئویل :دوست داشتنی ،شایستۀ دوست داشتن
سئویم :جذّاب
سئوین : خوشحال شدن
سئوینج :حس شادی
ساچلی :گیسوی بلند
ساچناز :دختری که گیسوان زیبایی دارد
سارین :ترانه
ساناز: بی همتا
سانای :محترم
سایا : یک رنگ وبی ریا
سایات : دارای نام و جاه
سایرا(سِهره یاسِیره ):آواز خواندن ،چه چه زدن بلبل
سایراش:نجوا کردن ،زمزمه نمودن ،به آرامی آواز خواندن
سایراو : پرندۀ آوازه خوان ،بلبل
سای گول :گل محترم ،زیبارخساری که شایان احترام است.
سایلان: گرامی
سایلاو : نماینده ،برگزیده
سایین : سزاوار احترام
سَرپیل : پاشیدن ،پراکنده گشتن ،جهیدن
سَرمین : باحیا ،آبرومند
سَلَن : آوای دلنشین
سولماز: دور از پژمردگی
سونا:قو،اُردک /برای وصف دختر زیبا به کار می رود.
سونار: هدیه می کند
سونال: هدیه شده
سونای :آخرین شب طلوع ماه،بخشیده شده
سون گول: آخرین گل متولد شده از مادر (فرزند دختر)
سیبئل:قطرۀ باران ، خوشۀ گندم

شَن آی : ماه شادی بخش
شَنال : خوشحال
شَن ایز:علامت شادی بخش
شَن سَس:خوش آوا
شَن گول :گل مایه خوشبختی
شَن ناز:دختر نازنین و شادمان
شن یار : یارشاد

طرلان/طارلان/ ترلان / تارلان :بازشکاری

فَرآی: نورماه ،مایه زیبایی ماه
فولیا : گل نسرین ،نرگس زرد

قاراتئل :سیاه مو
قاراگیله :انگور سیاه دانه
قوتلوآی :ماه مقدّس و خوش یمن
قیز ناز:دختر ناز
قیزیل :سرخ ،طلا
قیزیل گول :گل سرخ(رُز)،گل محمدی

کاراک :مردمک چشم
کاواک:درخت تبریزی ،سپیدار
کایرا:نیکی کردن
کایران :چمن ،مکانی صاف ،میدان
کَپَنَک : پروانه
کَکلیک:کبک،پرنده کوهی
کَلَبَک:پروانه
کوتکو :ساده ، فروتن ، باادب
کونات : دلسوز و مهربان
کٶلگه :سایه
کؤنول :قلب ،دل

گلین :عروس
گول آی :ماه گل
گول ایز:نشان گل
گول بَن : دارای خالی چون گل
گول بنیز:گل چهره
گول بوداق :شاخه گل ،بوته گل
گول تَک : گل کمیاب و تک
گول دَم : گل دم ، گل نفس
گولدَن : از گل ، گُلی
گولر : خنده رو و مهربان
گولرآی : ماه خنده رو
گول سئل :سیلی از گل
گول سئو:شیدای گُل
گول سئوَن :عاشق گل
گل سئوین :خندیدن ،رقص وخنده ،شاد شدن
گول سَرَن :پراکنده کننده گل
گولسون :همواره شاد
گول سوی :صاحب اصل ونسب مانند گل
گوللَر:گل ها
گوللو :آراسته با گل ،گلدار
گولوش :خنده
گولومسَر :همیشه خندان
گول یاز: گل بهار
گولین :مانند گل ،گلزار
گوموش : نقره
گون :خورشید،روز، زمان
گون سئل :مانند خورشید
گونَش : خورشید
گون فَر :اشعه خورشید ،پرتو آفتاب
گونول : خواسته دل
گٶزده :پسندیده و خوشایند
گؤزَل : زیبا،بی عیب
گؤزَن : جذاب ، زیبا
گؤک سئل:آسمانی
گؤک سَن : آسمانی
گؤک من: دخترچشم آبی و بور با پوست سفید وموی زرد / معادل شَقراء در عربی
گؤی چَک : زیبا،دوست داشتنی

مارال : گوزن ماده
ماویش : دختر بوری که چشمانی به رنگ آبی روشن دارد
مایوک :غنچه ،گل نشکفته
مَلتَم :باد ساحلی ،مه
مورایپَک : نوعی پارچه مخمل ،ابریشم بنفش رنگ
مورتان : رنگ صورتی شفق هنگام سپیده دم
مورگول : گل بنفش رنگ
مورَن : رود ،آب روان
مویان :خیر و ثواب
مین گول :هزار گُل
مین ناز : هزار ناز، دارای ناز

نارچیچک :گل انار
نارگول : گل انار
نارگیله : دانه های داخل انار
نارین :ظریف وباریک
نارین گول: گل یا شکوفه ظریف
نازلی: پر ناز و ادا
نورال :روشنایی
نورایشیک : بسیار درخشان
نورچین :سیل روشنایی ،درخشش نور
نوردان : آفریده از نور
نورسان : همچون نور
نورلان : نورانی شونده
نورمان :مثل نور

وارجان :دارای جان ، اهل دل
وَردا : برگرفته از واژه پهلوی « وَرتا» به معنای گل سرخ/ معادل زهره

یئنی شن : جشن و شادی نو
یئنی گول :گل نوشکفته
یاراش :خوشایندی ،جذّابی
یاراشیق : دوست داشتنی ،زیباوجذاب
یارماکان :هدیه،ارمغان
یازباهار : فصل میان تابستان وزمستان،فصل پاییز
یازگول : گل تابستانی
یاشا :آفرین ،زنده باد
یاشار : زندگی کننده ،دارای عمری طولانی ،تندرست و سرزنده
یاشام : عمر،زندگی
یاشیق : خورشید،نور آفتاب
یاشیل :سبزرنگ،تروتازه
یاشین : آذرخش
یاغمور : باران،بارندگی
یالدیز:آراسته به آب طلا ونقره
یاناک :گونه ، لُپ
یورتسال:میهنی
یوردام :چالاکی ، ناز
یوسما: نازنین ، عشوه گر
یوکسَل:برتر، اوج گیرنده ، دارای قیمت

 

 

گلچین از نامهای دخترانه ترکی

آیسا: مثل ماه
آیسودا: ماه درآب
آی سئوه ر: دلباخته ماه
سئودا (سودا): عشق ومحبّت،سُودا ،عشق شدید،میل ورغبت،هوس وخواسته،آرزو
ساناز: بی همتا ،کم نظیر
ایدا: در داخل ماه
آیلار: ماه ها ، زیبا ، پاک
آیگین: دارنده و همراه ماه؛ زیباروی
آیلر: جمع ماه، ماه ها؛ زیبارو
آیلا: هاله‌ی ماه، هاله
آیلان: همراه ماه، شبیه به ماه
آیلی: مهتاب، پر از ماه، دارای ماه
آیلی ناز: ناز و مهتابی
آیلی یار: یار مهتابی
سِیلا: ملحق شدن ،وصال
سِلنا: سولنا ، خدای ماه ، الهه ماه ، مجازا ماه
ابرو: خطوط موج دارکشیده شده برروی لوحه های آهنی و غیره،نقوش و خطوط طبیعی روی سطوح
آیلین: دایرۀاطراف ماه،هاله
الین: دختری برای فامیل و قوم
سودا: عشق
سولماز: آنکه تازگی وطراوتش راحفظ کند،همیشه شاداب،به دوراز پژمردگی
ماویش: دختر بچه بور یا سفید چهره ای که چشمانی به رنگ آبی روشن داشته باشد
مئلیسا: ُرَنج ،علف لیمو ،بالنگ
مارال: گوزن ماده ،زیبا
نازلی: پرنازوعشوه ،ب اادا و اطوار
کؤنول: قلب ،دل ،احساسات قلبی ،میل واشتیاق ،آرزو ،هوس
آچالیا: نام گلی است
آدیگول: آنکه نامش همچو گل است
آدینا: نام کوهی معروف که شهر زنوز از بلاد آذربایجان را در برگرفته است
آرسیتا: نام منطقه ای ازسرزمین ماننا درغرب همدان فعلی
آسانا: دختر زیبا
آلنار: انارسرخ
آیپارا: ماه نو،هلال ماه
آیتار: بشارت دهنده
آیتک: مانند ماه
آی سین: مثل ماه هستی،همانند ماهی،زیبا هستی
آیشن: مثل ماه صاف ودوست داشتنی
آی قاش: دارای ابروانی همچون هلال ماه
آیشین: اشعه ،شعاع نور،پرتو،شفق
اٶزگونَش: نظیرخورشید
باخیش: نگاه
باریش: صلح،آتش بس،آشتی
تئللی: دختری با گیسوی بلندوزیبا ،دارای زلفهای زیباومُزیِّن
تئلمان: ظریف مثل مو
تئلناز: دختری با گیسوی ناز وقشنگ
سوسن:دراصل «شوسانّا» است گیاهی از تیره زنبق دارای برگهای زیباو خوشبو
تایسیز: بی همتا
سئل شن: سیل شادی
سئلناز: دسیل ناز وعشوه ،دنیایی از قشنگی
سئوگیم: بیان واژه «سئوگی»اززبان اول شخص مفرد
سئوگی: احساس علاقه ودوستی
سئوناز: نازدوست ،عشق ناز
سئویل: دوست داشتنی ،لایق ، محبوب ، شایستۀ دوست داشته شدن
سئوینج: حس شعف وشادی ،فرح
ساچلی: گیسوی بلند
سارای: ماه زرد و روشن،نام یکی ازآبادیها درجزیرۀ شاهی دریاچۀ ارومیه
سارین: ترانه
سانای: محترم ،لایق احترام
سایا: یک رنگ وبی ریا
سومَر: قوم سومریان که بنابه نظریۀ بسیاری ازدانشمندان ازاقوام ترک بوده
سَلما: برگ درشت ،برگ پهن
سونای: آخرین شب طلوع ماه،عطا شده ،تقدیمی
قیز ناز: دختر نازنین وعشوه گر
قیز باش: داردای موهای دراز
گونئی: افتابگیر،جنوب
گوندش: همزاد ،همزاده زاده شده
گونده یاز: همیشه بهار
گونَش: خورشید
گون فَر: اشعه خورشید ،پرتو آفتاب
نسترن: نسرین
مین ناز: آنکه نازوغمزه اش فراوان است،کسی که بسیارنازو آدا دارد
نورسان: همچون نور،نظیر نور
یاشام: حیات،عمر،زندگی
یاشیق: خورشید،نور آفتاب
یاشیل: سبزرنگ،تروتازه،باطراوت
یاشین: رعدوبرق،صاعقه،آذرخش
یاراش: خوشایندی،زیبایی،جذّابی
یازگول: گلی که درفصل تابستان می شکفد،گل تابستانی
یاغمور: باران،بارندگی
یالقین: سراب
یانار: مشتعل ، فروزان ، سوزان ، قابل اشتعال ، آتش فشان
آلماز: از اعلام زنان، دافع ، رد کننده
گولتای: مانند گل
گولسان: همچون گل
گولـلر: گلها
گونل: زیبا چون آفتاب
نازلار: زیبایان. زیباییها
یاشنا: آذرخش.درخشان
سئچیل: برگزیده
سئویل: دوست داشتنی
سئویم: عشق. مهر. معشوق
سئوین: عشق. محبت
سالسوْلا: نوعی گیاه نمک دوست
ساناز: کمیاب
سانای: گرامی. پاک چون ماه. مهنام. بیقرار
سایا: یک رنگ. بی ریا
سایان: مؤدب
سایدا: محترم
سایگول: زیبا چون گ
سوْگل: محبوب. دلدار
سولار: آبها
سوْلار: پاییز
شایلین: بی همتا
شلاله: آبشار
آیسو: ماه و آب؛ زیبارو، با طراوت و درخشنده
آی‌سن(آیسن): به معنی مانند ماه هستی؛ زیبارو
آنیل: معروف، نامدار، به خاطر آورده شدن
آیا تای: مثل ماه ، دختری که مانند ماه زیباست. بانوی درخشان
آی سئوه ر: دلباخته ماه
شیما: از نام های ترکی
آیداشن: شادی در ماه
آی سِئو: دوست داشتنی مانند ماه
آی سون: هدیه ماه ، معادل مَهداد در فارسی
آی سونا: زیباروی متعلق به ماه
آیمان: انسانِ ماه، زیبا چون ماه
چیچک: شکوفه ، گل
ارمغان: تحفه‌ای که از جایی دیگر برند، سوغات، ره آورد
نازیلا: با ناز و کرشمه، با ناز.
آیدینا: به معنی روشن و مبارک
آیلما: تاب ماه
درنا: پرنده ای بزرگ و وحشی با پاهای بلند و گردن دراز
سولینا: رسمی , مقدس , موقر , محترم ,با احترام
سویل: دوست داشته شده
ماهنی: ترانه
اچین: دنیا
ساغر: سالم
گوکوش (قوقئش): نوعی پرنده- قوی زیبا
آیدیم: آواز و آهنگ عاشقی
آیدینلی: روشن
آنلی: عاقل و فهمیده
آنیرلی: دختر فهمیده
آلایلی:دختر همچو ماه سرخ طلایی
تامیلا : دختر مهربون
سئلدا : شکوفه
ائلمیرا: (ال=ائل + میرا=مردن) : فدائی ، تقدیم به ایل، تقدیم به دنیا
پینار: چشمه

 

نام و معنای اسامی ترکی پسرانه

برچسب ها :

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 1 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۱
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

بیر نفر دوشنبه , ۲۴ دی ۱۳۹۷ - ۱:۱۱

سلام عزیز ساوالان چیلار، چوخ گؤزل بیر یازیدی اللریز آغریماسین بو جور یازیلاریز تورک دیلینه و فرهنگینه گورا چوخالدین یاشاسین.