حمایت از کارگران در حد شعار باقی مانده است

حمایت از کارگران در حد شعار باقی مانده است

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین گفت: دولت اقدامات مثبتی در جهت بهبود معیشت کارگران، مخصوصا در شرایط کرونایی که شاهد بیکاری کارگران روزمزد و فصلی هستیم، نداشته است.